จัดกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 9”

จัดกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 9”

07-12-2021
จัดกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 9”

ข่าวสาร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 9” กิจรรรมสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมฝึกทักษะการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมคัดเลือกเยาวชนร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ต่อไป

ข่าวสาร

10 มีนาคม 2560 / ปทุมธานี – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีหน้าที่หลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคม พร้อมยังส่งเสริมมุ่งสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมคัดเลือกเยาวชนที่มีความสนใจและชื่นชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเข้าค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 9” นี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งของสังคม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดังกล่าว ฯ จะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนร่วมค่าย และยังได้รับประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติและระดับชั้นนำของประเทศไทย โดยเยาวชนจะได้เห็นแนวทางการทำงานและมุมมองอันจะเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทศวรรษหน้ากับวิทยาศาสตร์ไทย” ครั้งนี้

ข่าวสาร

ซึ่ง อพวช. หวังว่ากิจกรรมการเข้าค่ายฯดังกล่าว จะไม่เป็นเพียงแค่โอกาสที่เยาวชนจะได้รับความรู้ใหม่ และฝึกกระบวนการคิดเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสของการสร้างเครือข่ายของเยาวชนที่มีพลังเชิงสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเยาวชนยังได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าอีกด้วย”

ข่าวสาร

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “โครงการ Thai Science Camp ครั้งที่ ๙ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอยากเห็นเยาวชนไทย มีเวทีในการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้เข้าใจการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา ให้ทราบถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนไทยทั้งประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนี้ เยาวชนจะได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอความคิด และอภิปราย อันเป็นทักษะสำคัญต่อการทำงานร่วมกันในสังคม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิด และการต่อยอดความคิด การร่วมในกิจกรรมลักษณะเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อก้าวสู่รูปแบบกิจกรรมในเวที Asian Science camp การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป”

ข่าวสาร

ในส่วนของกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp” ครั้งที่ 9 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากทั่วประเทศโดยผ่านการคัดเลือกจำนวน 150 คน นอกจากนี้เยาวชนยังมีโอกาสถูกคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 ในเดือนสิงหาคม ณ ประเทศมาเลเซีย ต่อไป

IMG3605800533

IMG3566800533

9d170d1d612964fa77133418635e8f56XL

IMG3947800533

IMG3920800533

IMG3882800533

IMG3851800533

IMG3846800533

IMG3842800533

IMG3824800533

IMG3831800533

IMG3744800533

IMG3758800533

IMG3735800533

IMG3725800533

IMG3724800533

IMG3687800533

IMG3668800533

IMG3651800533