กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลุกพลังครูภูมิภาค พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกกรอบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลุกพลังครูภูมิภาค พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกกรอบ

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลุกพลังครูภูมิภาค พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกกรอบ

จังหวัดขอนแก่น 14 กรกฎาคม 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลุกพลังครูภูมิภาค พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกกรอบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูได้สามารถนำไปปรับใช้และสร้างสรรค์การสอนให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

         ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนแล้ว อีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ครู ที่จะเป็นสื่อกลางสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ๆ  โดยทาง อพวช.ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาความคิดและต่อยอดการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมี คุณธนากร พละชัย อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และผู้ได้รับรางวัล Royal Award for Lifelong Commitment to Excellence in the Communication of Science,Scotland เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

 

8U4A7711

         ด้านนายธนากร พละชัย อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า เป็นการชวนครูมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและพยายามให้ครูเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น และให้เด็กนักเรียนเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เรียนอยู่นั้นมีความหมายกับชีวิตและการทำงานในอนาคต เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ปรับเรื่องน่าเบื่อให้สนุกคิดมากขึ้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และครูผู้สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรมความรู้ โดยได้นำเสนอแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน การสร้างนิสัยค้นหาคำตอบใหม่ ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปและให้สร้างประสบการณ์ในการเรียนจากการได้เห็นและสัมผัส โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการค้นหาคำตอบและกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งในกระบวนการค้นหาคำตอบ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ครูได้คิดค้นหาคำตอบนอกตำรา โดยหาได้จากสิ่งของใกล้ตัวแล้วอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่างในการคิดให้แก่นักเรียน ส่วนกระบวนการแก้ไขปัญหา ให้นำความรู้และคำตอบมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยฝึกคิดจากสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและใช้หลักคิดของ MAKER คือ รื้อของ ค้นพบ ออกแบบสร้าง และโชว์ ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี นำมาตอบโจทย์ได้  รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งจะทำให้ครูได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น คาดหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

          สำหรับเสียงตอบรับจากการอบรมครั้งนี้ครูสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ จากโรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น บอกว่า ได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมและสิ่งของรอบ ๆ ตัว ซึ่งสามรถอธิบายได้ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

          ด้านครูสลิตา เหลาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร บอกว่า ถือเป็นความโชคดีที่ได้รู้จัก อพวช. ทำให้ได้รับรู้ข่าวสาร ซึ่งจากการอบรมในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการและขั้นตอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้ครูเข้าใจมากขึ้น เมื่อนำไปใช้กับนักเรียนๆ จะเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น และคิดว่าจะนำไปปรับแผนการสอนจากทฤษฎีให้สามารถทดลองและจับต้องได้

          ขณะที่ครูนรินทร์ อุปจันโท โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร บอกเพิ่มเติมว่า ได้ความรู้ที่ชัดเจนขึ้นในการจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่อaงสะเต็มศึกษาและได้มองเห็นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม ให้ผลลัพธ์ออกมามาเป็นเทคโนโลยี โดยจะนำไปปรับใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนต่อไป ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมอยู่แล้ว อันจะช่วยพัฒนาให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น