กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)

กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)

08-12-2021
กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 25 -28 ตุลาคม 2561 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

 99A5271 800x533

รศ.ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ต้องขอขอบคุณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในครั้งนี้ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกในความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ นอกจากนี้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ยังสนับสนุนให้เยาวชนที่ผ่านการประกวดกิจกรรมนี้ไปสู่การประกวดเวทีนานาชาติเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

 99A5225 800x533
ดร. อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนและเยาวชน ผ่านรูปแบบการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ อพวช. ยังมีแหล่งเรียนรู้ใจกลางเมือง จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งตั้งอยู่ใน อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่านอีกด้วย การเข้าร่วมในจัดค่ายในครั้งนี้ อพวช. ถือว่าเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้เกิดแรงบันดาลใจให้ความสนใจ ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมในครั้งต่อ ๆ ไปอีกด้วย

 99A5262 800x533
นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวในนามประธานคณะทำงาน ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ว่า ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์ ฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านผลงานทางวิทยาศาสตร์ และนำออกจัดแสดงสู่สาธารณชน และเป็นการคัดเลือกผลงานของเยาวชนที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป โดยการดำเนินงานคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ระยะ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยระดับภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศูนย์ภาคในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เดือนสิงหาคม ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

         โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค จะได้รับสิทธิเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ ในโครงการ “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 25 -28 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งสนามแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ อพวช. และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยประกอบไปด้วย หัวข้อการประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ทีม การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 ทีม การประกวดกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ทีม การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 ทีม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 6 ทีม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 ทีม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 65 ทีม และทีมชนะเลิศการแข่งขัน Science Show ระดับประถมศึกษา อีก 1 ทีม รวมเยาวชนจำนวน 358 คน และครูที่ปรึกษาอีก จำนวน 156 ท่าน รวมทั้งสิ้น 514 คน

          ทั้งนี้จะมีการจัดพิธีปิดงานและประกาศผลรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขัน แต่ละประเภท ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม IT auditorium องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ต่อไป