NSM ขอแสดงความยินดีกับ รมว.อว. เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น

NSM ขอแสดงความยินดีกับ รมว.อว. เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น

21-03-2023
21-03

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ เอ็นเอสเอ็ม (NSM) ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย