NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NSM Stakeholder Journey Strategic Management”

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NSM Stakeholder Journey Strategic Management”

05-02-2024
MPNSM01

5 กุมภาพันธ์ 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NSM Stakeholder Journey Strategic Management” โดยให้รับเกียรติจาก Prof. Per-Edvin Persson ประธานบริษัท Oy Per Edvin Persson และอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ Heureka, Finland เป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าว ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพวช. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลในการจัดทำแผนที่ภาพเส้นทางของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (NSM Stakeholder Journey) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมนำไปต่อยอดและขับเคลื่อนการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

MPNSM012MPNSM013MPNSM014MPNSM015MPNSM016MPNSM017MPNSM017MPNSM018