โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข

09-12-2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการท่องเที่ยวประเทศไทย

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “อพวช. ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเมื่อมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย อพวช. ถือเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเบื้องต้นของทางภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 3.การให้ความรู้ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง อพวช. ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่รักษามาตรฐานการคัดกรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด”

สำหรับมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
         ฐานะผู้ประกอบการ คือ 1.จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว สำหรับผู้รับบริการ ในกรณีที่มีทางเข้า-ออก หลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง 2.จัดพื้นที่ในการลงทะเบียน ของผู้รับบริการทุกครั้ง เพื่อกรอกข้อมูลต่างๆ 3.บันทึกประวัติพนักงาน และประวัติการเดินทาง 4.อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการเท่านั้น 5.จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการ 6.จำกัดจำนวนผู้รับบริการ จัดพื้นที่รอคิวและต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 7.ควรมีเส้นทางหรือแนวบอกเส้นทางอย่างชัดเจนในการเข้าใช้บริการ 8.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 9.มีการควบคุมสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่โซนให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
         ส่วนผู้ให้บริการ คือ 1.พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อม Face Shield ในขณะปฏิบัติงาน 2.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ 3.หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที 4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 5.พนักงานผู้ทำหน้าที่จัดการขยะ จะต้องล้างมือทันทีหลังเสร็จงาน การดาษชำระ และหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมก่อนทิ้งลงถังขยะ 6.หลีกเลี่ยงการรับเงินโดยการสัมผัสกับมือโดยตรง อาจสวมถุงมือหรือมีถาดสำหรับรับเงิน และควรทำความสะอาดที่รับเงินอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนสำหรับผู้มารับบริการ คือ 1.ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 2.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 3.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ 4.ระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง 5.หลีกเลี่ยงการชำระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การชำระเงินผ่านระบบโอนเงินหรือพร้อมเพย์ เป็นต้น

4

ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อพวช. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยพร้อมดูแลใส่ใจบริการความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ วิถีใหม่แบบ New Normal ให้กับประชาชนทุกคนได้อย่างมีความสุขทุกครั้งที่มาใช้บริการ”

MG6638

MG8448-copy

1