"องคมนตรี" เปิดสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่น 40 ชูค่ายเรียนรู้วิทย์ STEM EDUCATION ยึดโยงหลักคุณธรรม-จริยธรรม

"องคมนตรี" เปิดสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่น 40 ชูค่ายเรียนรู้วิทย์ STEM EDUCATION ยึดโยงหลักคุณธรรม-จริยธรรม

11-04-2023
SARN01

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เวลา 10.30 น. พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 40 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) และนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ที่สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ

SARN012

ทั้งนี้ โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เกิดขึ้นจากการที่ มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 18 ปี ติดต่อกันจำนวน 39 รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มาแล้วจำนวน 9,305 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นละ 160 ครอบครัว โดยในปีนี้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ดำเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 4 เม.ย. – 2 พ.ค. มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 320 คน ซึ่งจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทักษะอาชีพ และการพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 

SRAN06

พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดจากดำริของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งได้รวมพลังทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแสดงพลังของแผ่นดิน ในการมอบโอกาสการเรียนรู้ กับสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เพื่อไปเป็นประสบการณ์ชีวิต โดยผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำขวัญสำคัญที่ท่านพลเอก เปรม ฯ ฝากไว้ให้เรา ก็คือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และ “ความเป็นไทย- ความเป็นธรรม” คือเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด นับถือศาสนาใด ย่อมร่วมเป็นเจ้าของประเทศไทย และมั่นใจว่าทุกคนรักประเทศนี้เท่าเทียมกัน เราต้องระลึกเสมอว่า ความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความแตกต่างเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคมไทย ที่เราเรียกว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม” ส่วนคำว่า ความเป็นธรรม หมายถึงความยุติธรรม ที่ตั้งมั่นบนหลักแห่งเหตุและผล ยึดโยงกับความมี“คุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งก็เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักของแต่ละศาสนาอยู่แล้ว เพื่อมุ่งหวังให้ผู้นับถือศาสนาที่ต่างกัน ได้ใช้เป็นหลักพิจารณาในการดำเนินชีวิต ตลอดจนร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคีของคนร่วมชาติร่วมแผ่นดินไทย

SARN018

“ขอให้เยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นจุดเริ่มแห่งพลังของความรัก ความสามัคคีทำความดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยชาติบ้านเมือง เมื่อพวกเราทำดี ก็เรียกได้ว่าเป็นคนดี นั่นคือการ “เกิดมาแล้วได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นมีส่วนร่วม ตั้งใจรับความรู้ด้านวิชาการ เร่งพัฒนาทักษะ และเปิดรับประสบการณ์แปลกใหม่ที่กำลังจะเข้ามา เวลาช่วงนี้อาจจะเป็นเวลาที่วิเศษที่สุด ที่ส่งผลดีต่อความคิดของพวกเราในการดำเนินชีวิตในอนาคต่อไป” พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าว

SARN01

ด้าน ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า ในส่วนของ NSM จะมีการจัดกิจกรรม "ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 40" ในวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. โดยเยาวชนจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูลและสามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้ได้พัฒนากระบวนการคิด แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเองตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างบุคลากรที่เป็นอนาคตของชาติ นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจทำให้เกิดความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป

SARN0124