ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต้อนรับปิดเทอมในเดือนมีนาคมนี้

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต้อนรับปิดเทอมในเดือนมีนาคมนี้

08-12-2021
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต้อนรับปิดเทอมในเดือนมีนาคมนี้

15 ก.พ. 61 / ปทุมธานี – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต้อนรับปิดเทอมในเดือนมีนาคมนี้ สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 2 ค่าย คือ “นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย” และ “นักประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย” จำนวนค่ายละ 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รังสิต คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี

               ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในทุกช่วงปิดเทอม อพวช. จะมีการจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และสนุกสนานเพลิดเพลินในช่วงปิดภาคเรียน โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2561 นี้ อพวช. มีกำหนดจะจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 2 ค่าย คือค่าย “นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย” จัดขึ้นในวันที่ 21 -23 มีนาคม 2561 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเยาวชนจะได้ช่วยกันออกแบบสิ่งประดิษฐ์สำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดจากวิกฤติการณ์น้ำท่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม พร้อมเป็นการปลูกฝังความเป็นนักประดิษฐ์ หรือที่เราเรียกกันว่า Maker ให้กับเยาวชน ผ่านภารกิจต่าง ๆ และค่าย “นักประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย” จัดขึ้นในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หวังเยาวชนจะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาติ ซึ่งภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่ผสมผสานองค์ความรู้เดิมกับความเป็นสากล เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ อีกทั้ง เยาวชนจะได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นชิ้นใหม่ซึ่งเป็นชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเอง โดยอาศัยหลักการด้านสะเต็มศึกษามาเป็นพื้นฐานในการคิดประดิษฐ์อีกด้วย

              สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าค่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 เว็บไซต์ www.nsm.or.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/NSMthailand