NSM ร่วมแสดงความยินดี "คนดีศรี อว." ประจำปี 2566

NSM ร่วมแสดงความยินดี "คนดีศรี อว." ประจำปี 2566

02-04-2024
1

2 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 และ “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2566

นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด อพวช. และ นางสาวสุภาวดี เที่ยงบางหลวง นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมเป็น 2 ใน 16 ผู้รับรางวัล "คนดีศรี อว." โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. น.ส.ศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง อพวช. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รางวัล "คนดีศรี อว." มอบให้กับบุคคลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

0102