สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม

09-12-2021
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม Minesweeper Robot Camp”

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม Minesweeper Robot Camp” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์ Minesweeper Robot Camp ร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมีแผนที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 ณ องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และจะเปิดรับเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 จากทั่วประเทศจำนวน 45 คน เป็นทีม ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อย้ำถึงความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ของ ทั้ง 3 หน่วยงาน ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อจุดประกายการค้นคว้าต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมของประเทศต่อไปในอนาคต

299A4044 1600x1067299A3992 1600x1067

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  Minesweeper Robot Camp เป็นการบูรณาการความร่วมมืออันดียิ่งที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนของชาติ ในฐานะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)  หน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด EOD Robot  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีหลักของสถาบัน มาพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด EOD Robot ของ สทป. ที่พัฒนาและส่งมอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่จริง ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องมา 8 ปี ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค

299A4011 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม  Minesweeper Robot Camp” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้กับเยาวชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เพื่อนำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไป

299A4027 1600x1067

รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นสถาบันที่เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างบุคลากรที่จะเป็นพลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ จึงได้ร่วมลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม  Minesweeper Robot Camp” ในครั้งนี้ จากความร่วมมือ เชื่อว่าความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของทั้ง 3 หน่วยงานจะสามารถบูรณาการให้เกิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  Minesweeper Robot Camp ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน เกิดการเรียนรู้ ค้นคิด ประดิษฐ์ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นประโยชนสู่ภาคประชาสังคม เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

299A4073 1600x1067

299A4121 1600x1067

ทั้งนี้ การยกระดับความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการผนึกกำลังที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทยมีศักยภาพพร้อมเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต