จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง "การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อเตรียมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น"

จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง "การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อเตรียมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น"

13-12-2021
จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง "การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อเตรียมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น"

27 กันยายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง "การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อเตรียมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น" โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ , นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ ในการส่งเสริมการจัดเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่มีความต้องการเรียนสายวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งการอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 27- 29 กันยายน 2564 นี้

206748