อว. คัดไฮไลท์เด็ดที่จะแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 และงานเทคโนมาร์ท 2023 นำเสนอต่อท่านนายกฯ และคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนวันดีเดย์

อว. คัดไฮไลท์เด็ดที่จะแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 และงานเทคโนมาร์ท 2023 นำเสนอต่อท่านนายกฯ และคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนวันดีเดย์

08-08-2023
ForBright-17

8 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” และงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023” โดยมี ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว. ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วย รมว.อว. นายสัมพันธ์ เย็นสําราญ ที่ปรึกษา รมว.อว. น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และดร.กรรณิการ์ เฉิน รอง ผอ.อพวช. เข้าร่วมด้วย

ForBright-12

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวง อว. โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “For Bright and Creative Generations” มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานความรู้ด้าน วทน. และ BCG Model (Bio – Circular – Green Economy) โดย กำหนดจัดขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ วันที่ 11 -20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -19 00 น. ณ อาคาร 9-11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 -20.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในช่วงเดือนสิงหาคม ที่มีทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศมาร่วมโชว์ผลงานและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการ “สู่สูญพันธุ์ : On the Edge of Extinction” ชมตัวอย่างสัตว์ที่สูญพันธุ์หรือเชื่อว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วหลากหลายชนิด อาทิ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร เสือโคร่งเบงกอล อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย เนื้อสมัน กูปรี ปลาฉนากยักษ์ ปลาหางไหม้ไทย หอยเสียมพิษณุโลก นับได้ว่าเป็นนิทรรศการที่นำสิ่งมีชีวิตและสัตว์สตัฟฟ์ที่อาจไม่มีใครได้เห็นตัวจริงมารวมกันมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมา และสุดยอดเทคโนโลยีภาพผลงาน Mid journey Art สร้างสรรค์แห่งโลกอนาคต เรียนรู้เทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพศิลปะจากคำสั่งการของมนุษย์ และทำความเข้าใจในประโยชน์และการประยุกต์ใช้ AI ให้เข้ากับชีวิตอธิบายและสาธิตการใช้งาน Midjourney”

NSTF-18NSTF-13NSTD5

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. กล่าวว่า “กระทรวง อว. ยังได้จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023 ขึ้นร่วมกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “BCG พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2566 ณ ณ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นการนำเอาผลงานวิจัยที่แสดงถึงศักยภาพของคนไทยมาจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นเพื่อให้มีการซื้อขายกัน รวมถึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจอกับนักวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG Model และหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผลงานวิจัยทั้งหมดนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดออกมาสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้นต่อไป โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานของ อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงผลงานของ อว.และภาคีเครือข่าย ภายใต้ BCG Model โดยแบ่งออกเป็น 4 คลัสเตอร์ ได้แก่ 1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมส่งเสริมทดลองการตลาด โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ได้รับการพัฒนา หรือ สนับสนุน โดย อว.หรือหน่วยงานเครือข่าย อาทิ อัตลักษณ์ชายแดนใต้ “ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน” โดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในการผ่าเส้นเตย เพื่อลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเส้นเตย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  และ “กลุ่มต้นน้ำวัง อัญชันกรอบปรุงรส แบรนด์ BLUE PEA SANCK” จาก โครงการวิทย์เพื่อโอทอป สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง เป็นการพัฒนาต่อยอดสินค้าทั้งในกรรมวิธีผลิตที่ได้มาตรฐานและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านต่าง ๆ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่ยั่งยืนและก่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้”

NSTF-12ForBright-14

สำหรับผู้สนใจอยากเที่ยวชมทั้ง 2 งาน  สามารถเที่ยวชมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสอบถามข้อมูลการจองเข้าชมงานแบบหมู่คณะ ได้ที่ โทร 0-2577-9960 หรือติดตามรายละเอียดของงานและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook: NSTFair Thailand และ Facebook Fanpage : TechnoMart-TH

NSTF-1