องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา สร้างสรรค์แรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา สร้างสรรค์แรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพ

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา สร้างสรรค์แรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จับมือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา สร้างสรรค์แรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็ม หวังจุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพในสายสะเต็มของเยาวชน ที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต

1

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า“อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในพื้นที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และนอกสถานที่ โดยครั้งนี้เราได้นำ นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์”      มาจัดแสดงโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในการเปิดพื้นที่จัดนิทรรศการชุดนี้ขึ้น ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครสำหรับเยาวชนได้มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ ยังถือโอกาสนี้ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีอีกด้วย

12521088890593

12521089735585

นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” นำเสนอเกี่ยวกับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เป็นอาชีพที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ที่จะพาไปเรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็ม ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตของประเทศ  ได้แก่  1.วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 4. นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 5. นักคิดค้นวัคซีน 6. วิศวกรชีวการแพทย์ 7. นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ 8. นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 9. นักวิทยาศาสตร์อาหาร 10. เกษตรกรยุคใหม่ โดยนิทรรศการชุดนี้เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม สนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง โดยมุ่งหวังว่าเมื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมของนิทรรศการชุดนี้แล้วจะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น พร้อมปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม และเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชน”

0

คุณพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มีแนวคิดในการใช้พื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวและเยาวชน เพื่อเติมเต็มให้เป็นศูนย์การค้าที่มีไลฟ์สไตล์ครบถ้วนในทุกด้าน โดยเราได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด จึงได้เกิดร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดนิทรรศการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาร่วมงาน

12521089917119

นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่ไว้กว่า 1,100 ตร.ม. ในบริเวณชั้น 5 สำหรับโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในใจกลางเมืองย่านรัชดาในช่วงปลายปี 2563 เพื่อรองรับเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกด้วย”

12521088490934

นายสุวรงค์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” จัดแสดงทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563 โดยหวังว่านิทรรศการชุดนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน”

 

12521089626391

03

12521090010821

02