อพวช. จัดการประชุมสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) ครั้งที่ 4/2566

อพวช. จัดการประชุมสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) ครั้งที่ 4/2566

24-10-2023
1

24 ตุลาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เป็นประธานการประชุมสมาชิก ชรส. ครั้งที่ 4/2566 โดยมีสมาชิกจากรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันตามวัตถุประสงค์หลักของ ชรส. ที่มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้สร้างเครือข่ายระหว่างกันและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐวิสาหกิจและจากภาคีเครือข่ายมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้อง IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

010203784874663040506