ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.NSM ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ กระทรวง อว.

ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.NSM ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ กระทรวง อว.

10-04-2023
NSMsorn01

10 เมษายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อพวช. เข้าร่วมในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อว. ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี) 

NSMsorn012NSMsorn014