เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี”

เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี”

09-12-2021
เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี”

5 พฤศจิกายน 2563 / ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ ณ ห้อง IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

12977975134086

12977594609765

129779497766461600x1067

15139271600x1067

129779553487121600x1067

129779427567561600x1067

12977594659130

12977594689014