องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2019”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2019”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2019”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2019” รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลปรากฏทีมจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองพร้อมเงินรางวัล และร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย ต่อไป

299A6597 800x1200

นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “การจัดแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2019” มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการแข่งขันประดิษฐ์ CANSAT – Rocket ร่วมกัน  โดยมีแข่งขันเมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี    และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคน   ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ โดยทีมชนะเลิศการประดิษฐ์ Cansat (ดาวเทียมขนาดเล็ก) และ Sugar Rocket (จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล) จะได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นบันไดให้กับทีมเยาวชนได้พัฒนาตนเองต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป”

299A6608 800x1200

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า “การแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2019” รอบชิงชนะเลิศ เป็นการบูรณาการความร่วมมืออันดียิ่งของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนของชาติ ในฐานะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีจุดกำเนิดในการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI-1, DTI-1G, D2, D9 และ D11A สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ และการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศสนับสนุนภารกิจฝนหลวง จากการสั่งสมองค์ความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ทดสอบ ทดลองกว่า 10 ปี ปัจจุบัน สทป. สามารถพัฒนาจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. ทำการทดสอบภาคพลวัตในระยะยิง 40 กิโลเมตร    ได้สำเร็จในห้วงเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเป็นอย่างสูง นักวิจัยและพัฒนาของ สทป.   ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผ่านการอบรมความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) และดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) ขึ้นสู่อากาศได้ด้วยตนเอง โดย สทป. มุ่งหวังให้เยาวชนระดับมัธยมปลายที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นในการประดิษฐ์ คิดค้น ผลงานวิจัย ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ พัฒนาต่อยอดสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประเทศ” 

299A6707 1600x1067

โดยผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ เป็นของทีม COSMOS จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ.นครศรีธรรมราช รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย ต่อไป

299A6687 1600x1067

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ ทีม YSP CANSAT-ROCKET จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท

299A6680 1600x1067

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ ทีม Economical Satellite Deployment Rocket จากโรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

IMG 9222 1600x1067

ซึ่งจากความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( สทป.) ในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอีกขั้น ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย  พร้อมมีศักยภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

 

 

299A67661600x1067

299A64721600x1067

299A64701600x1067

IMG91241600x1067

IMG90941600x1067

IMG95331600x1067

IMG93431600x1067

IMG93861600x1067

IMG9427-11600x1103

IMG91441600x1067

IMG92511600x1067

IMG90871600x1067

IMG90861600x1067

IMG91311600x1067

IMG90901600x1067

IMG90881600x1067

IMG92891600x1067

IMG93801600x1067

IMG93781600x1067

IMG93611600x1067

IMG93361600x1067

IMG93111600x1067

IMG92481600x1067