“พล.อ.สุรยุทธ์” ปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 พร้อมย้ำให้เยาวชน สร้างพลังคนรุ่นใหม่ สู่การเรียนรู้ ค้นหาศักยภาพตนเองเพื่อพัฒนาชุมชน

“พล.อ.สุรยุทธ์” ปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 พร้อมย้ำให้เยาวชน สร้างพลังคนรุ่นใหม่ สู่การเรียนรู้ ค้นหาศักยภาพตนเองเพื่อพัฒนาชุมชน

16-05-2024
1

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทย สู่ใจใต้ และร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต เลขาธิการมูลนิธิสานใจไทย สู่ใจใต้ และเยาวชน 320 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีปิดโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

01

 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”กล่าวว่า “โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดจากดำริของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งได้รวมพลังทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแสดงพลังของแผ่นดิน ในการมอบโอกาสการเรียนรู้กับสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เพื่อไปเป็นประสบการณ์ชีวิต โดยผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีให้เยาวชนได้เข้าร่วมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้สำรวจตัวเองและผู้อื่น ทั้งด้านความคิด ความเชื่อ และความเข้าใจ ที่มีความเหมือนและแตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองตลอดจนวิถีชีวิตให้ดีขึ้น ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง หวังว่าเยาวชนทุกคนจะนำประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้ ไปพัฒนาตนเองให้มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม นำไปสู่การสร้างพลังคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป”

02

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า “ NSM โดย กระทรวง อว. ถือเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้เยาวชนและคนไทยได้สัมผัสกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมตระหนักในความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ โดยการร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้” ที่เปิดโอกาส   ให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ของ NSM นอกจากนั้น เยาวชนยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขในอนาคต”

03

“โอกาสนี้ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “กระทรวง อว. มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทยผ่านการจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยโครงการนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ เยาวชนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันของตนเพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสร้างความเจริญให้กับประเทศให้ยั่งยืนต่อไป” ผอ.NSM กล่าว

04050607