ผศ.ดร.รวินฯ เป็นประธานในพิธีปิด “การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” พร้อมเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ผศ.ดร.รวินฯ เป็นประธานในพิธีปิด “การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” พร้อมเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

19-03-2023
SHOT1

19 มีนาคม 2566 /ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)หรือ เอ็นเอสเอ็ม (NSM) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ส่วนหนึ่งในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักงานเขียน มาร่วมฝึกทักษะด้านการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยหวังผู้เข้าร่วมการอบรมจะนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในงานเขียน พร้อมผลิตผลงานส่งเข้าประกวดในโครงการฯ ต่อไป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

SHOT13

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ เอ็นเอสเอ็ม (NSM) ต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และ บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด หน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมกันผลักดันโครงการฯ นี้อย่างดีมาโดยตลอด สำหรับกิจกรรม “การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักงานเขียน มาร่วมฝึกทักษะด้านการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์เพื่อสะท้อนเรื่องราวออกมาเป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ และร่วมส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ต่อไป” 

SHOT14

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) และรุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา) 2.ประเภทเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ของผู้ส่งผลงาน) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/short-science-story สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473,1475
 

SHOT15