อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

25-08-2023
1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัล “การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566” โดยมี รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมมอบรางวัลฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ต่อไป ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และ อพวช. จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และฝึกใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยปีนี้มีโครงงานฯ ร่วมการประกวดทั้งหมด 116 โครงงาน ซึ่งทุกผลงานมีความโดดเด่นและน่าสนใจไม่แพ้กัน ต้องขอชื่นชมเยาวชนทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ หวังว่าเยาวชนทุกคนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการประกวดในครั้งนี้ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับตนเองได้ในอนาคต

1.รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขากายภาพรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโครงงาน B-PH14 ถ่านกัมมันต์ที่มีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กจากเปลือกทุเรียน เพื่อการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ” สมาชิกในทีม ได้แก่ นายศุภวิชญ์ จิระเดชะ นายทยากร ตั้งศรีวงศ์ นายธาวิน เลาหะพงษ์พันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา นายสาโรจน์ บุญเส็ง ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในโครงงาน “B-PH15 ทุ่นน้ำกำเนิดไฟฟ้าด้วยอัตราการไหลของน้ำในแนวระดับโดยมีต้นแบบจากกังหันน้ำประเภทหัวฉีด” สมาชิกในทีม ได้แก่ นายพันธุ์ธัช ปราการรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ศุภาวรรณ ห่วงช้าง ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในโครงงาน “B-PH17 นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลฐานชีวภาพห่อหุ้มอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับนำเอนไซม์ไลเปสกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล” สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวพรปวีณ์ ขำวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ รศ.ดร.ปรียาภรณ์    ไชยสัตย์ ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4

2. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่

- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในโครงงาน B-BIO17 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการร่วมกับการเร่งการเจริญเติบโตของไข่น้ำ Wolfia globosa ด้วยแบคทีเรียเพื่อพัฒนาการผลิต Superfood ด้วยการเลี้ยงแบบ Aquaculture” สมาชิกในทีม ได้แก่ นายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์ นายธนัตถ์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์. อาจารย์ที่ปรึกษา  นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์  อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นางสาววนิดา ภู่เอี่ยม ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในโครงงาน B-BIO19 ผลของวิธีการในการเตรียมความพร้อมเมล็ดพริกพันธุ์จินดาต่ออัตราการงอกและความเร็วในการงอกภายใต้สภาวะเครียด” สมาชิกในทีม ได้แก่  นายพิรชัช นนท์นิจกุล นางสาวนภัทร์  อัสดงพงพนา อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววารินาถ โขพิมาย ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6

- โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงงาน B-BIO13 การศึกษาชีววิทยาและผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Zingiberaceae ที่มีต่อการดักล่อและกำจัดแมลงสิง (Leptocorisa acuta) ในนาข้าว” สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวพิไลวรรณ นิลทัย นางสาวอันดามัน กลิ่นมาลัย นางสาวพิมพ์พิชชา อึ้งปกรณ์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท  ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6

3. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกกต์รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่

- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมในโครงงานอุปกรณ์ช่วยแยกประเภทธนบัตรสำหรบผู้พิการทางสายตา” สมาชิกในทีม ได้แก่ นายปฏิพัทธ์  มาลสุทธิ์ นายภานุวัฒน์ ศิริวิรัตน์ นายตรีปัณพัฒน์ วรภาสโสภณ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ณัฐนันท์ บุญเสมอ ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

7

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในโครงงาน B-AP18 ระบบตรวจวิเคราะห์คุณภาพลูกกุ้งประสิทธิภาพสูงด้วย Optimized probabilistic deep learningเพื่อยกระดับกระบวนการเลี้ยงของอุตสาหกรรมกุ้งขาวแวนนาไม สมาชิกในทีม ได้แก่ นายปฏิพนธ์ ติยะปัญจนิตย์ นายทินภัทร เสียมไหม อาจารย์ที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ดร.ณัฐฐินี มั่นคงวงศ์ศิริ ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

8

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในโครงงานB-AP17 ถุงมือกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคในระยะเริ่มต้น” สมาชิกในทีม ได้แก่ นายวิชญ์พล  ฐิติอภิรักษ์กุล นายศิริศักดิ์  โทฮาด อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีวัฒนะ รัมมะเอ็ด อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นายขุนทอง คล้ายทอง  ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

9

โดยผู้ชนะเหรียญทองจะได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ และสำหรับผลการประกวดรางวัลต่าง ๆ ติดตามได้ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44919

9