องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ New York Hall of Science จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Maker/Maker Space กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่สำหรับเยาวชน”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ New York Hall of Science จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Maker/Maker Space กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่สำหรับเยาวชน”

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ New York Hall of Science จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Maker/Maker Space กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่สำหรับเยาวชน”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ New York Hall of Science จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Maker/Maker Space กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่สำหรับเยาวชน” สำหรับคุณครูผู้สอนทุกดับชั้นเพื่อเป็นแนวการสอน ให้เยาวชนได้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ “เมกเกอร์” (Maker) ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร