โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

13-12-2021
โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

9 พฤศจิกายน 2564 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี / ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Special Award ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่น น่าประทับใจ ตอบโจทย์ภาคเอกชน

 IMG 0921
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลว่า "กระทรวง อว. เห็นความสำคัญของโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก โดยบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติที่ดี ให้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ที่มีพลวัตร อันส่งผลให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นสหวิทยาการและเป็นกระบวนการที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีในระหว่างที่นักเรียนและครูเข้าร่วมและพัฒนาตัวเองในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนมีความกระหายต่อการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีความมั่นใจ รู้จักความสามารถของตัวเอง กล้าเสี่ยงและเรียนรู้จากความผิดพลาด และที่สำคัญทุกคนรู้จักทำงานเป็นทีม กระทรวง อว. ได้สร้าง Prime Minister’s Science Award 2021 ให้เป็นเวทีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทุกคนด้วยกระบวนการดังกล่าว นับจากนี้ทุกคนได้ก้าวมาเป็นผู้นำในการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการสนับสนุนรางวัลพิเศษในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยมุมมองและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานทำให้การคัดเลือกโครงงานเป็นไปอย่างเข้มข้น ได้โครงงานที่มีศักยภาพสูงสุด"


รางวัล Special Award ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 เป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลพิเศษ Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย

01

IMG 0982 2

 

 

  • รางวัลพิเศษ Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

         สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

02

IMG 0993

  • รางวัลพิเศษ Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

         สนับสนุนโดยบริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

IMG 1011

  • รางวัลพิเศษ Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

         สนับสนุนโดยบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

04

IMG 1014

ทั้ง 4 ทีมได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาทจากผู้สนับสนุนแต่ละราย เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยในการพัฒนา ต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

 

IMG10851200x800

IMG10791200x800

IMG10731200x800

IMG10671200x800

IMG09211200x800

IMG09041200x800

IMG0886-copy1200x800

IMG09001200x800