NSM ร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House) การนำเสนอผลการศึกษาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญ ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565

NSM ร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House) การนำเสนอผลการศึกษาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญ ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565

21-06-2023
Open0098

20 มิถุนายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ และผศ.ดร. สุดาวรรณ สมใจ หัวหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญ ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 ร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House) การนำเสนอผลการศึกษา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญ ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 การติดตามและประเมินผลการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K และการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลการบริหารจัดการ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พร้อมร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “มองอนาคตต่อทิศทางกิจการโทรทัศน์ไทย” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะสตรีท รัชดา ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

Open01Open03Open05Open06Oen00