ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. ร่วมการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว. โดย รมว.อว.

ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. ร่วมการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว. โดย รมว.อว.

19-09-2023
NSM-Ministry1

19 กันยายน 2566 / นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการทำงานของกระทรวง อว. ให้กับคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวง อว. โดยชูนโยบาย “เรียนดี มีความสุข มีรายได้  พร้อม “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” หนุน SMEs สตาร์ทอัพ นวัตกรรมแก้จน นำชุมชนแก้แล้ง เน้นเอกชนนำ-รัฐสนับสนุน มุ่งเป้า Go Green - ความยั่งยืน ย้ำลดภาระของนักศึกษา ผู้ปกครองและอาจารย์ผู้สอน และเปิดมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับทุกคน พร้อมกำชับทุกหน่วยงานในกระทรวง อว. แต่งตั้งโยกย้าย ต้องโปร่งใสและเป็นธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

NSM-Ministry11NSM-Ministry13NSM-Ministry13NSM-Ministry18