จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “Innomedia นวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อครูไทยยุคใหม่” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “Innomedia นวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อครูไทยยุคใหม่” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

07-12-2021
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “Innomedia นวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อครูไทยยุคใหม่” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “Innomedia นวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อครูไทยยุคใหม่” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สำหรับครูผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น


1 มิถุนายน 2560 / ปทุมธานี – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อการสอนมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความเข้าใจและสนใจให้กับนักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นในการเลือกใช้สื่อการสอน รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ทั่วไปมาประยุกช์ใช้พัฒนาสื่อการสอนที่ให้เกิดประโยชน์และน่าสนใจ ทั้งนี้ อพวช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “Innomedia นวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ครูไทยยุคใหม่” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีความคาดหวังว่า อพวช. จะเข้าไปช่วยในส่วนของการพัฒนาสื่อการสอนให้กับครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร


           สำหรับหลักสูตรที่ อพวช. เปิดอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย แนวทางการพัฒนาสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายรูปแบบ, การเรียนรู้การใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนด้านไอที, การพัฒนาและแนวทางการใช้ชิ้นงานนิทรรศการด้านไอทีเป็นสื่อการสอน, แนวทางการพัฒนากิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยเรียนรู้จากกระบวนการทำงานของชิ้นงานวัสดุตัวอย่างจริงด้านไอที, แนวทางการจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติและกิจกรรมเสริมศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กเล็ก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์, และการผลิตสื่อการสอนผ่านแอพพิเคชั่นบนแท็บเล็ต


         โดย อพวช. จะจัดการอบรมในวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ห้อง ไอที ออดิทอเรียม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 577 9999 ต่อ 2109 และ 4131 Facebook:พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ