กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ระดับภูมิภาค”

กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ระดับภูมิภาค”

08-12-2021
กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ระดับภูมิภาค”

23 พฤษภาคม 2561 - กรุงเทพฯ / กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ระดับภูมิภาค” อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ วางเป้าจัดงานขึ้นตามหัวเมืองในภาคต่าง ๆ 4 จังหวัดทั่วประเทศเริ่มที่ จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 และจะจัดหมุนเวียนไปตามลำดับทั้งที่ จ.สงขลา ขอนแก่น และประจวบคีรีขันธ์   “สุวิทย์” ชี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จ กระจายความรู้และโอกาสให้แก่เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต ตั้งเป้าขยายฐานผู้เข้าชมงานรวม 8 แสนคนในปีนี้

IMG 8293 800x1200
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ว่านับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กระทรวงวิทย์ฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 100 หน่วยงาน จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัวและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละปีของการจัดงานมีจำนวนผู้เข้าชมงานมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี  และในปีที่แล้ว รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister Award และเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมให้นโยบายแก่กระทรวงวิทย์ ให้ดำเนินการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นี้ไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อกระจายความรู้และโอกาสแก่เยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้เกิดการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาค” ในปีนี้ขึ้น

IMG 8442 1600x1067
ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก การจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง ก้าวหน้าและยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาตอบโจทย์ประเทศ เราต้องลงทุนในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เตรียมเยาวชนไทยให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกสมัยใหม่ที่คนต้องมีทักษะและความรู้ที่หลากหลายเพื่อพร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี และพร้อมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว   ส่งผลให้อาชีพในอนาคตของเราเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้ด้าน “สะเต็ม : STEM” อยู่ในทุกวิชาชีพ  (“S” คือ Science หรือวิทยาศาสตร์ “T” คือ Technology หรือ เทคโนโลยี “E” คือ Engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์ และ “M” คือ Mathematics หรือคณิตศาสตร์)  ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ มีนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และกระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนผ่านงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ภูมิภาค ดังนั้น กระทรวงวิทย์ฯ จึงกำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ภูมิภาคขึ้น โดยเริ่มจากภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 4-10 มิ.ย. 61ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 13-19 มิ.ย. 61ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 11-17 ก.ค. 61 และภาคตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 18-24 ส.ค. 61 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ซึ่งปีนี้มีวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือเป็นปีครบรอบ 150 ปีของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ   

IMG 8332 800x1200
ผศ.ดร. รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาคในปีนี้ เราได้เตรียมความพร้อมและความพิเศษในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับผู้เข้าชมในแต่ละภูมิภาค เริ่มจากนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” การแสดงนวัตกรรมล้ำยุคให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เช้าชม อาทิ นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านผลผลิตการเกษตรตั้งแต่ยุค 1.0 – 4.0  นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โลกแห่งผู้สูงวัยมากขึ้น ผ่านการข้ามเวลาไปกับเครื่องไทม์แมชชีน นำผู้เข้าชมไปเรียนรู้โลกอนาคต นิทรรศการจากขยะสู่ขุมทรัพย์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนำทองคำและวัตถุดิบต่างๆ ออกจากขยะ  รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาจัดแสดงให้เยาวชนไทยได้เห็น เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นิทรรศการ 1001 สิ่งประดิษฐ์ยุคทอง จากประเทศอังกฤษ, นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก จากประเทศกรีซ, นิทรรศการดาวจรัสฟ้าจากประเทศจีน และกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย  

IMG 8531 1600x1067

IMG 8739 1600x1067


ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nsm.or.th หรือสอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2577-9960

 

IMG86301600x1067

IMG86251600x1067

IMG84581600x1067

IMG87321600x1067

IMG86831600x1067

IMG86821600x1067

IMG86851600x1067

IMG86971600x1067

IMG85121600x1067

IMG85831600x1067

IMG86761600x1067

IMG85551600x1067

IMG85201600x1067

IMG85001600x1067

IMG84691600x1067

IMG82281600x1067