"ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour) 10th March 2017"

"ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour) 10th March 2017"

07-12-2021
"ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour) 10th March 2017"

วันที่ 10 มีนาคม 2560 / ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะ "ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour) 10th March 2017" จากประเทศอาเซียน ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1Z0A9917800533

S163850800600

S163847800600

S163848800600

S163844800600

760bba062b2ebf52a45b4d17a935102eXL

1Z0A9923800533

1Z0A9922800533