NSM เปิดเวทีการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 

NSM เปิดเวทีการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 

13-03-2024
NSMPRO01

13 มีนาคม 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Discovering local biodiversity” เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของเยาวชนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวในท้องถิ่น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยปีนี้มีเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 39 ทีม ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NSMPRO012NSMPRO0123NSMPRO0145NSMPRO0164