มอบรางวัลพิเศษสุดยอดโครงงานวิทย์ฯ กับ 4 ผลงานเด็กไทย ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022

มอบรางวัลพิเศษสุดยอดโครงงานวิทย์ฯ กับ 4 ผลงานเด็กไทย ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022

20-07-2022
01

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัล Special Award รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 คัดเลือกสุดยอดโครงงานวิทย์ฯ ระดับประเทศที่มีความโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่น น่าประทับใจ

02

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หนึ่งในหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานโครงการฯ “กระทรวง อว. ร่วมด้วย อพวช. สวทช. และสมาคมวิทย์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนและครูที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนด้านการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีและพร้อมผลักดันเยาวชนไปสู่เวทีระดับนานาชาติ รวมทั้งครู อาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีเวทีและโอกาสในการแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยไปสู่ระดับโลก ซึ่งรางวัล Special Award จากโครงการฯ นี้ จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน ครูและสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดีในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อไปให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทยผ่านการสนับสนุนรางวัลพิเศษในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยมุมมองและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานทำให้การคัดเลือกโครงงานที่สามารถตอบโจทย์ในภาคของอุตสาหกรรมธุรกิจได้ในอนาคต” 

รางวัล Special Award ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 เป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่

1.รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

03

ได้แก่ ทีมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในโครงงาน : ผลของวัสดุครอบต่อพฤติกรรมการสร้างท่อเข้ารังของชันโรงดิน (Tetragonilla collina) เพื่อการประยุกต์ใช้และการอนุรักษ์ โดยมี นายวิษณุชัย หัตถกอง, นายธนกร สาคุณ, นายณัฐชพน วงศาโรจน์ และครูที่ปรึกษาหลัก นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

 

2.รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยผู้สนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

04

ได้แก่ ทีมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในโครงงาน : การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล โดยมี นายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน, นายฐิติพงศ์ หลานเดช และครูที่ปรึกษาหลัก นายขุนทอง คล้ายทอง พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

          3.รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยผู้สนับสนุน จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

05

ได้แก่ ทีมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงงาน : ทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์ที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับนำส่งยารักษาโรคมะเร็ง โดยมี นางสาวกัญญารัตน์ พรมกอง และครูที่ปรึกษาหลัก นางสาวศิริพร พันธุ์ศรี พร้อมรับทุนการศึกษจำนวน 30,000 บาท

และอีกหนึ่งรางวัลพิเศษ กับ รางวัล NSM President’s Science Communication Award โดยผู้สนับสนุนจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

06

ได้แก่ ทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงงาน : เครื่องมือการตรวจสอบหัวใจด้วยตัวเองจากเสียงเสต็ทโตสโคปด้วยอัลกอริทึมเครือข่ายเซลล์ประสาทเทียม โดยมี นายธนภัทร จรัญวรพรรณ, นายนพวิชญ์ ฉุนรัมย์,นายแมท แทนไทย คอช และครูที่ปรึกษาหลักนางรุ่งกานต์ วังบุญ ที่ปรึกษาพิเศษ นายกฤติพงศ์ วชิรางกูล พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

08

ดร.กรรณิการ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย “ทุกผลงานของเยาวชนที่ถูกคัดเลือกแสดงให้เห็นถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยผลงานสามารถสะท้อนมุมมองความคิดของเยาวชนได้อย่างชัดเจน สร้างสรรค์ และผสมผสานต่อแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเยาวชนเหล่านี้ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้ง โครงงานของเยาวชนคนไทยจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตของผู้คนที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีก”

10111314

สำหรับรางวัลใหญ่ Prime Minister's Science Project Award และรางวัล Prime Minister's Science Teacher Award ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 จะประกาศผลและได้รับมอบรางวัลกับท่านนายกรัฐมนตรี ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นี้ ต่อไป