ผอ.NSM ชูโครงการ Quick Win คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วประเทศ เริ่ม 21 พ.ย.นี้ที่อุบลราชธานี พร้อมจับมือ มศว. สำรวจการสร้างแรงบันดาลใจพบมีเยาวชนกว่า 7 ล้านคนเข้าถึงคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

ผอ.NSM ชูโครงการ Quick Win คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วประเทศ เริ่ม 21 พ.ย.นี้ที่อุบลราชธานี พร้อมจับมือ มศว. สำรวจการสร้างแรงบันดาลใจพบมีเยาวชนกว่า 7 ล้านคนเข้าถึงคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

27-10-2023
QQ01

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) แถลงข่าวโครงการ Quick Win ว่า NSM จัดทำโครงการ Quick Win “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยมุ่งเป้าการจัดกิจกรรมในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่  ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต โดยคาราวานวิทยาศาสตร์แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จัดในช่วงเดือน พ.ย.2566  - ก.พ.2567 โดยเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่  21 – 24 พ.ย.2566 จากนั้นไปยโสธร วันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค.2566 กาฬสินธุ์  วันที่ 12 – 15 ธ.ค.2566 นครพนม วันที่ 19 – 22 ธ.ค.2566 แพร่  วันที่ 16 – 19 ม.ค.2567 พะเยา วันที่ 23 – 26 ม.ค.2567 ลำพูน วันที่ 6 – 9 ก.พ.2567 และอุทัยธานี วันที่ 13 – 16 ก.พ.2567  ส่วนระยะที่ 2 จัดในช่วงเดือน ก.พ.2567  – มิ.ย.2567 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ

QQ0103

ผอ.NSM กล่าวต่อว่า คาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จะเริ่มในเดือน พ.ย.นี้ NSM ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการนำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการใฝ่รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัดเพิ่มมากขึ้น อาทิ พิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ มหาวิทยาลัย อบต.และ อบจ. และในอนาคต NSM พร้อมจะพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความสนใจของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมและเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเราเชื่อว่าการปรับปรุงและพัฒนาการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้กิจกรรมนี้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

QQ0105

“ที่สำคัญ NSM ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สำรวจการสร้างแรงบันดาลใจจากกิจกรรมและนิทรรศการในคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ที่ดำเนินการมากว่า 18 ปี ในการเดินสายสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมาแล้วทั่วประเทศ ปรากฎว่าคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประสบความสำเร็จในระดับที่ค่อนข้างสูงในการเข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 7 ล้านคน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น” ผศ.ดร.รวิน กล่าว

QQ0154QQ0187์NN874