องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคจัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคจัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค”

08-12-2021
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคจัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค”

31 มกราคม 2562 – เชียงราย / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคจัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค”จ.เชียงราย หวังกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เขตภาคเหนือตอนบน ให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ, นิทรรศการวิกฤตขยะ, นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์, นิทรรศการตะลุยอ้วนลงพุง, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ และร่วมสนุกทดลองค้นหาคำตอบไปกับชิ้นงาน Science on the Move และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม –  2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

DSC08039 1600x1067

DSC07999 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งการดำเนินการจัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค” ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในจังหวัดเชียงราย อันจะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนได้เป็นอย่างดี  โดยงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังสำคัญร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทำให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเกิดแรงบันดาลใจผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย 

DSC07982 1600x1067

ด้าน ดร.พรรณรวี  พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดงานดังกล่าว ฯ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของด้านสถานที่ รวมถึงร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค” ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนของภูมิภาคที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เป็น  อย่างดี  อีกทั้งยังได้สัมผัสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการคิดค้นริเริ่ม ประดิษฐ์และทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต"

DSC08095 1600x1067

DSC08104 1600x1067

ภายในงานได้นำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย  มาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ Coming to big Element of All ร่วมต้อนรับปีแห่งตารางธาตุสากลและทำความรู้จักและเรียนรู้ขององค์ประกอบของธาตุในชีวิตประจำวัน, นิทรรศการวิกฤตขยะ ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาจากขยะ , นิทรรศการตะลุยอ้วนลงพุง นิทรรศการที่พาทุกคนท่องไปในร่างกายของเรา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การลดพุงเพื่อร่างกายที่แข็งแรง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์ ( Enjoy Science Careers) ชวนมาทำรู้จักในอาชีพในสายงานด้าน STEM พร้อมสร้างประสบการณ์และแนวทางสู่การก้าวสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21, การแนะนำความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี รู้จักและทำความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) , การแนะนำถ่ายทอดโครงการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมถ่ายทอดสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนในเขตภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาและต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน จากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบน (ศภว.1) ,  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ท้าทายทักษะและความสามารถ กับการประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษให้ลอยตัวในอากาศได้นานที่สุด ,นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), มหกรรมพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน “ปาเชียงแสนปิ๊กบ้าน” จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย

DSC07914 1600x1067

DSC08130 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ภายในงานครั้งนี้ หวังช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างใกล้ชิด  ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมของสังคม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความแข็งแกร่งของประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคต”

DSC07905 1600x1067

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน งาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิม      พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับหมู่คณะที่ต้องการจองเข้าชม หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 2122 , 2109  

DSC081371600x1067

DSC081301600x1067

DSC081271600x1067

DSC081281600x1067

DSC081261600x1067

DSC081201600x1067

DSC081191600x1067

DSC081181600x1067

DSC081091600x1067

DSC081041600x1067

DSC081061600x1067

DSC080951600x1067

DSC080971600x1067

DSC080781600x1067

DSC080731600x1067

DSC080701600x1067

DSC080641600x1067

DSC080611600x1067

DSC080581600x1067

DSC080571600x1067

DSC080471600x1067

DSC080391600x1067

DSC080351600x1067

DSC080271600x1067

DSC080131600x1067

DSC080091600x1067

DSC079541600x1067

DSC079431600x1067

DSC079351600x1067

DSC079141600x1067

DSC079071600x1067

DSC079051600x1067

DSC078971600x1067

DSC078871600x1067

DSC078921600x1067

DSC078801600x1067

DSC078621600x1067

4401031600x1199

0032141600x1199

01041600x1199

4401101600x1199