ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรม   สีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018)

ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรม   สีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018)

08-12-2021
ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรม   สีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018)

เปิดค่าย– เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนางพัชมณ หงส์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรม   สีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้และต่อยอดความคิดของเยาวชน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยค่าย ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

99A01081600x1067

99A01041600x1067

99A00851600x1067

99A00351600x1067

99A00421600x1067

99A0010011600x1067

99A00291600x1067