องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม Co-creating the Future of Museums and Communities : How can museum hel

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม Co-creating the Future of Museums and Communities : How can museum hel

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม Co-creating the Future of Museums and Communities : How can museum help communities to sustainably develop?

13 มีนาคม 2563 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม Co-creating the Future of Museums and Communities : How can museum help communities to sustainably develop? เพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิชาการ และภัณฑารักษ์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ให้สามารถออกแบบการทำงานโดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นอุปกรณ์การทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชุมชนและพิพิธภัณฑ์ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การทำงานร่วมกับชุมชนในบริบทของเรื่องราววิทยาศาสตร์" รวมถึง อพวช. ได้ส่งนักวิชาการร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ