องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

25-03-2022
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ธัชชา) โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ เชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แก่ประชาชนและผู้สนใจ เนรมิตงาน “ธัชชากับการพัฒนาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ การสร้างมูลค่าโดยบูรณาการทุกศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย” เพื่อสื่อสารผลงานและแผนการดำเนินการ รวมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการพัฒนางานวิจัยดังกล่าว สู่การพัฒนาสังคมและภูมิภาคในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “1 ปีธัชชากับการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งสำคัญของประเทศ” พร้อมเปิดเวทีการเสวนา 2 หัวข้อน่าสนใจ ได้แก่ การเสวนา หัวข้อ “การบูรณาการข้ามศาสตร์ ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การสร้างคุณค่า และสร้างรายได้” และการเสวนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “จากต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ” (ผลจากงานวิจัยเรื่องทองคำในยุคสุวรรณภูมิ) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

IMG 4421

สำหรับโครงการ “ธัชชา” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะนำมาสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม การสร้างเทคนิค องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยจะขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคและโลกต่อไป