นำทัพนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยแนวคิด “วิทย์สร้างคน”

นำทัพนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยแนวคิด “วิทย์สร้างคน”

08-12-2021
นำทัพนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยแนวคิด “วิทย์สร้างคน”

AZ9A9724

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18 สิงหาคม 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทัพนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยแนวคิด “วิทย์สร้างคน” หวังให้เยาวชนเข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด  ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ  ครบรอบ 150 ปี ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1

        ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญของปีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี และยังได้ร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ยังถือเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงและใกล้ชิดวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคต

S 45154335

S 45154331

“ครั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ยกขบวนความรู้นิทรรศการเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้และกิจกรรมการทางวิทยาศาสตร์มากมายจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง มาไว้ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ “เมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน” ซึ่งจะเป็น 1 ใน 8 เมืองแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ครั้งนี้  ซึ่งมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นำเสนอเรื่องราวที่ทรงใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของปรากฏการณ์และความจริง ทำให้นานาอารยประเทศให้การยอมรับในสยามประเทศ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีครบรอบ 150 ปี ที่พระองค์ทรงคำนวณและคาดการณ์สถานที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดียิ่ง นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นำเสนอการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น เครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลาย สร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะจัดแสดงในเมืองบ้านของพ่อ” ดร.สุวิทย์ กล่าว

8U4A7803

8U4A7837

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (DIGITAL NOW) นำเสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สัมผัสกับความล้ำสมัยของโลกดิจิทัลและหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มากความสามารถ นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นำเสนอเรื่องราวของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์  ใหม่ ๆ สร้างพลังงานทดแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่คิด นิทรรศการไข่มหาสมบัติ (EGGIBITION) ค้นหาคำตอบจากเรื่องใกล้ตัวและทำความรู้จัก “ไข่” ในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE:FROM MAKER TO INNOVATOR) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่น(GEOGRAPHY IDENTITY PRODUCTS)  นำเสนอเรื่องราวของอัตลักษณ์และสินค้าพื้นเมืองเฉพาะถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ เรียนรู้เรื่อง GI PRODUCTS ทรัพย์สินทางปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีไว้สำหรับสินค้าเฉพาะถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจให้     ผู้เข้าชมงานได้ค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (SMART FARMER) ได้เห็นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรและเกษตรทางเลือกแห่งยุค 4.0 และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานครั้งนี้คือ นิทรรศการดาวจรัสฟ้า (STARRY SKY ILLUMINATION) จากประเทศจีน เปิดโลกทัศน์ผู้ชมให้ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพถ่ายดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เป็นต้น 

2191349

      นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่เหมาะสมกับการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระพิเศษของปีที่ครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ ซึ่งการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมภาคการศึกษาของจังหวัดและภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับเด็ก เยาวชน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เตรียมพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นใหม่ของประเทศในอนาคต  ซึ่งทางอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ 485 ไร่  สำหรับการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ อันจะช่วยให้เด็ก ๆ เยาวชนและนักศึกษากศน.ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้และสัมผัสกับนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจนำความรู้ไปต่อยอดได้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาระดับภูมิภาคและการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกมิติ ที่จะช่วยสร้างคนและสังคมคุณภาพในระดับภูมิภาคไปสู่ความยั่งยืนของประเทศได้ในอนาคต

2191348

ด้าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ จัดเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 8 เมือง ได้แก่ เมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, เมืองบ้านของพ่อ, เมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน, เมืองโลกใต้น้ำ, เมืองดาราศาสตร์และอวกาศ, เมืองตะลุยแดนวิทยาศาสตร์, เมืองใกล้ชิดวิทย์...ธรรมชาติ, และเมืองพลังงานแห่งชีวิต  อีกทั้งกิจกรรมแสง สี เสียงและมหรสพสำหรับภาคกลางคืน  ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00-22.00 น. รวม 5 คืน ณ บริเวณลานด้านหน้าสนามหญ้า ด้านข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษของปีแห่งการครบรอบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเต็มที่

8U4A7784

8U4A7851

สำหรับงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น กิจกรรมค่ายตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 4  กิจกรรมประกวดแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศ กิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับประเทศ กิจกรรมประกวดแข่งขันของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า กิจกรรมการประชุม สัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรม Day Camp สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศ เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมความรู้มากมาย ซึ่งนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทั้งสองงานนี้ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและการจองเข้าชมงานได้ที่  www.nsm.or.th  และ www.waghor.go.th  และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960