COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงกำหนดปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บางส่วนชั่วคราว

COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงกำหนดปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บางส่วนชั่วคราว

09-12-2021
COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงกำหนดปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บางส่วนชั่วคราว

4 มกราคม 2564 – ปทุมธานี / สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงกำหนดปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บางส่วนชั่วคราว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดย อพวช. ยังคงให้ร่วมมือและใส่ใจกับสังคมในการร่วมกันแก้ปัญหาฝ่าวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น อพวช. จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บางส่วนชั่วคราว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังคงเปิดให้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตามปกติ และงดบางกิจกรรม อาทิ Science Dome, Science Show, Bigbang และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการรวมกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้มีการ Work From home เต็มรูปแบบและเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ แม้จะปิดให้บริการชั่วคราวแต่ อพวช. ยังคงพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อันดับต้น ๆของ ประเทศ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในสังคม ด้วยการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับนวัตกรรมผ่านโครงการ Science Delivery By NSM พื้นที่แห่งการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านรายการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสนุกสนานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนได้ทั่วโลก ผ่านช่องทาง Facebook : NSM Thailand ที่ อพวช. เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2563 เนื่องด้วยภาวะโควิด-19 และโครงการฯ ดังกล่าว ยังคว้ารางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อีกด้วย”

13322299505889

สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อความสะดวกในการเข้าชม อพวช. จึงจัดให้มีการจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ใน www.nsm.or.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการผู้เข้าชม โทร. 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9911 Email: nsm_mkt@nsm.or.th