อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 8 (ASPC 2022) รูปแบบออนไลน์

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 8 (ASPC 2022) รูปแบบออนไลน์

01-07-2022
05

1 กรกฎาคม 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  พร้อมด้วย รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 8 The 8th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2022) รูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการบูรณาการความรู้ในการเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  สิงคโปร์  เมียนมาร์  และกัมพูชา  โดยการประกวดฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ได้ร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

010207