NSM ร่วมเสวนาถอดบทเรียนโครงการ Chevron Enjoy Science

NSM ร่วมเสวนาถอดบทเรียนโครงการ Chevron Enjoy Science

18-01-2024
STEMSynergy01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่ 2 ในงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

STEMCareersPlatform1STEMCareersPlatform2

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ NSM กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการฯ ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยรักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษา และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

STEMSynergy013

นอกจากนี้ NSM ยังได้จัดแสดงกิจกรรมแพลตฟอร์มออนไลน์ “Enjoy Science Careers” ส่องอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต ผ่านเว็บไซต์ enjoysciencecareers.nsm.or.th ซึ่งเป็นการนำอาชีพในสาขาสะเต็มศึกษามานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเลือกเรียนต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มศึกษา

ENJOYSE01STEMSynergy014STEMSynergy015


 โดยภายในงาน ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ 2567  ให้กับ ผศ.ดร.รวิน และคณะทำงาน