NSM จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ในยุคดิจิทัล

NSM จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ในยุคดิจิทัล

25-03-2024
1

25 มีนาคม 2567/ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ในยุคดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจากคุณปัญญ์สุรี กาญจนพงศ์ หัวหน้าที่ปรึกษา-เทคโนโลยีกฎหมาย บริษัท เอเทนติด คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ NSM เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน NSM  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 

01020305