NSM ผนึกกำลัง สมาคมวิทย์ฯ เปิดเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9 (ASPC 2023)

NSM ผนึกกำลัง สมาคมวิทย์ฯ เปิดเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9 (ASPC 2023)

02-07-2023
1

2 กรกฎาคม 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดเวที “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9” (The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนและครู ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการประกวดฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

01

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9” (The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023) ขึ้น    ซึ่งเป็นเวทีของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 โดยมีตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม โดยปีนี้ มีประเทศอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการจัดการประกวดฯ ครั้งนี้ หวังว่าเยาวชนจะได้สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนนักวิทย์ในระดับอาเซียน พร้อมสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยและอาเซียนในอนาคต”

02

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “สมาคมวิทย์ฯ ถือเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ผลักดันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งบ่มเพาะเยาวชนในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ไม่เพียงแค่เยาวชนไทยเท่านั้นในกลุ่มประเทศอาเซียนก็เช่นกัน ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานในเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันศักยภาพของเยาวชนในการเดินหน้าร่วมกันสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศและระดับอาเซียนต่อไป”

“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9” (The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2566 โดยจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 4 กรกรฎาคม 2566 ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ Facebook : ASPC - ASEAN Student Science Project Competition และ Facebook : NSM Thailand

0304050607