กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

07-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้างสรรพสินค้า จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
        ปทุมธานี/1 พ.ย 2560 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับประเทศ พร้อมมุ่งสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเด็ก ๆ นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง อพวช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย จึงมองว่าคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปบริการประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนทัดเทียมกับในส่วนกลาง โดยเริ่มจากจุดประกายความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อนำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นอาจจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป
          คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 13 ปี ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่เต็มหอประชุม และห้องจัดกิจกรรมโดยรอบพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นประจำจังหวัดในการใช้พื้นที่จัดแสดง โดยในครั้งนี้มีนิทรรศการและกิจกรรมที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วย นิทรรศการ Fly to space นิทรรศการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับอวกาศ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า รวมถึงอากาศยาน นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case ที่สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฎิกิริยาตอบสนองการมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี เสียง และการแก้ปัญหากับชิ้นงานกว่า 60 ชิ้น นิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ ปี 2 กว่า 10 อาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Maker Space พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการ ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ โดยใช้ทักษะการประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา กิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดหรรษา (Science Games and Toys) เกมส์ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์กว่า 10 ฐาน อาทิ เครื่องร่อน เครื่องบินกระดาษพับ จรวดหลอด บอลลูนคอปเตอร์ กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดาว กลุ่มดาว การดูทิศทาง ตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาว การจินตนาการบนท้องฟ้า และเรื่องราวตำนานแห่งดาราศาสตร์ ผ่านเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติแบบ Full dome ห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่ ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รู้จักกับอุปกรณ์ พร้อมหาคำตอบผ่านการทดลอง เรื่องคนแกล้งดิน และสมดุลหรรษา การแสดงทางวิทยาศาสตร์ พบประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจ และได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในตอนสนุกกับการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ อพวช. ยังมีกิจกรรมการอบรมสัมมนาอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการศึกษา การอบรมครู การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน และหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย โครงการค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ (Science Idol)
          ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเริ่มออกเดินทางจัดกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560 / โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ภาคเหนือ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 / วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 - 8 ธันวาคม 2560 / โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 / โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 ภาคตะวันออก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 / มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2561 / โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
          สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 และ 2123