พิธีฯ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ

พิธีฯ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ

09-12-2021
พิธีฯ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ

25 กันยายน 2563 / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และอุทิศเวลาให้แก่งานราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ อพวช. ได้แก่ นางปัทมา ศรีประเสริฐ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อพวช. และนางกิตติมา คล่องแคล่ว ผู้อำนวยการกองกลาง อพวช. ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

299A56661600x1067

299A56141600x1067

299A56121600x1067

299A54681600x1067

299A54151600x1067

299A54461600x1067

299A57741600x1067