อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ สร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติ ในกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ : Junior Naturalist ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ สร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติ ในกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ : Junior Naturalist ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

11-11-2022
1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ : Junior Naturalist เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ร่วมสำรวจตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติกับนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาของ อพวช. ในสาขาต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมจุดประกายให้เกิดความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยาแก่เยาวชนในอนาคต โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “กิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ : Junior Naturalist เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ อพวช. ที่ดำเนินการขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยา ซึ่งในครั้งนี้ อพวช. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ในการจัดกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ : Junior Naturalist ขึ้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้และสำรวจตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่อุทยานวังตะไคร้ ซึ่งยังคงมีความสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ในงานด้านธรรมชาติวิทยา พร้อมร่วมทำงานกับนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาของ อพวช. ในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาพืช สาขาปลา สาขาแมลง สาขาสัตว์เลื้อยคลาน และสาขาปัจจัยกายภาพ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการจุดประกายให้เยาวชนเกิดความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่เยาวชนในอนาคต”

02

รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร กรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กล่าวว่า “มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ถือเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาสังคม และการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม เพื่อสาธารณประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนในประเทศ สำหรับอุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก ถือเป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในงานด้านธรรมชาติวิทยา การจัด “กิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ : Junior Naturalist” ถือเป็นกิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ซึ่งต้องการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการที่จะมาช่วยผลักดันให้เด็ก ๆ และเยาวชน ได้รู้จักและหันมาสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยามากขึ้น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากนักวิชาการของ อพวช. โดยกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่น่าสนใจ อันจะช่วยกระตุ้นเยาวชน และประชาชนได้หันมาสนใจเรื่องราวของสิ่งแวดล้อม และเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตกันมากยิ่งขึ้น”

0304