ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์นวัตกรรมด้านวิชาชีพเกษตรกร จัดแสดงนิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer)

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์นวัตกรรมด้านวิชาชีพเกษตรกร จัดแสดงนิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer)

08-12-2021
ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์นวัตกรรมด้านวิชาชีพเกษตรกร จัดแสดงนิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer)

จังหวัดสงขลา 18 มิถุนายน 2561กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์นวัตกรรมด้านวิชาชีพเกษตรกร จัดแสดงนิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) ชวนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของโลกแห่งเกษตรกรรม ด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตรในยุค 4.0 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจในวิชาชีพด้านการเกษตร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค จ.สงขลา

8U4A3522 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer)  เป็นนิทรรศการที่ให้ความสำคัญเรื่องของการเกษตรในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้นำเรื่องราวของเกษตรกรรมตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการมุ่งไปสู่อนาคตของเกษตรกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานและยกระดับเกษตรกรไทย โดยการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตของเกษตรไทย  ภายในนิทรรศการเยาวชนและผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการด้านการเกษตร ตั้งแต่ในยุคเริ่มแรก จนถึงยุคปัจจุบัน และได้มีพัฒนาการมาสู่ในยุค 4.0 หรือ Smart Farmer ที่เป็นการเกษตรยุคใหม่ โดยพัฒนาและสร้างผลผลิตได้ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น โดรนเพื่อการเกษตร หรือ การนำพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการทำการเกษตร  เป็นต้น

8U4A3551 1600x1067

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายที่พร้อมให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้ทักษะและความคิด ผ่านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายทอดผ่านห้องนิทรรศการ อาทิ การเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ,การเกษตรแนวตั้งในพื้นที่จำกัด ,การให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบอควาโปนิกส์ , เทคนิคการเกษตรรูปแบบใหม่บนบ่อปลา ซึ่งสามารถใช้กลไกการดูดของเหลว และนำมูลจากปลา มาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้งอกงามได้ นี่คือองค์ความรู้ส่วนหนึ่งเท่านั้น  ภายในนิทรรศการยังมีเรื่องราวของการเกษตรที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งนิทรรศการชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลให้กับเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่ หรือ สามารถนำไอเดียด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของครอบครัวตนเองได้อีกด้วย

8U4A3918 1 1600x1067

ในส่วนของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ก็ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้มาจัดแสดง ซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัว และได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนที่มาร่วมงาน โดยนำเสนอเรื่องการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยนวัตกรรมชีวภัณฑ์ ซึ่งช่วยป้องกันโรคเชื้อราในข้าว การพัฒนาพืชอัตลักษณ์ภาคใต้อย่างสาคูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้วิจัยและพัฒนาโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ แป้งโดว์ แป้งพัฟ และแป้งทำขนมบัวลอย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะเข้ามาช่วยผลักดันและพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้แก่ชุมชน รวมไปถึงประเทศไทยในอนาคต ที่พร้อมจะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำมหานครแห่งเกษตรโลก

8U4A3954 1600x1067

ทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย โดยนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ICC  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960