จัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการ มา-หา-ธาตุ / ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์”

จัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการ มา-หา-ธาตุ / ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์”

09-12-2021
จัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการ มา-หา-ธาตุ / ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์”

14 มิถุนายน 2562 – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค  จัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการ มา-หา-ธาตุ / ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์” หวังกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ , นิทรรศการ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ พร้อมเรียนรู้และทดลองค้นหาคำตอบไปกับชิ้นงานชุด science in daily และ life science circus ระหว่างวันที่ 14 -  23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

299A9793 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ อพวช. มี   ภารกิจหลักในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ อพวช. ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน“เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการ มา-หา-ธาตุ /ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยนำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย มาให้เยาวชนได้ร่วมสนุก คิดค้น ทดลอง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ  เชิงสร้างสรรค์ และปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย ทั้งนี้ อพวช. และ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ยังได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผนึกกำลังร่วมกันในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไปในอนาคต

299A9695 1600x1067

299A9479 1600x1067

299A9917 1600x1067

ภายในงานได้นำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ Coming to big Element of All ร่วมต้อนรับปีแห่งตารางธาตุสากลและทำความรู้จักและเรียนรู้ขององค์ประกอบของธาตุในชีวิตประจำวัน ,นิทรรศการดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ มาเรียนรู้เรื่องราวทางด้านดาราศาสตร์      และความสำคัญกับ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์สำคัญในระบบการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในแง่มุมที่หลากหลาย,เรียนรู้อย่างสนุกสนาน กับ ชิ้นงานชุด science in daily และ life science circus ผ่านชิ้นงานแบบสื่อสัมผัสที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีกลาง กับ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์” (Science Show) กิจกรรมที่จะเปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองใหม่  ผ่านทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่น่าสนใจ เป็นต้น

299A9808 1600x1067

นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า “การจัดงาน“เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค ครั้งนี้ เราจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา ซึ่งในปีนี้เราได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ศูนย์เรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าชมที่เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์อีกทางหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนและครอบครัวต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุดตรงตามนโยบายหลักของอยุธยาซิตี้พาร์คปันน้ำใจสู่สังคมอีกด้วย

299A9527 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ภายในงานครั้งนี้ หวังช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างใกล้ชิด  ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันของสังคม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความแข็งแกร่งของประเทศไทยต่อไปในอนาคต”

299A9473 1600x1067

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 14 – 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับหมู่คณะที่ต้องการจองเข้าชม ติดต่อได้ที่ คุณหนูนา โทรศัพท์ 064-995-3653 , คุณป๊อป 085-196-8675