เรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ (Introduction of Virtual Narrative in Science)

เรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ (Introduction of Virtual Narrative in Science)

08-12-2021
เรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ (Introduction of Virtual Narrative in Science)

ปัจจุบัน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ของประชาชน การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจจะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ร่วมกับสถาบัน DoctoRabbit Science Inc. จากประเทศอินโดนีเซีย จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ (Introduction of Virtual Narrative in Science) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจด้วยการนำเทคนิคการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพประกอบในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบการรับข้อมูลของประชาชนในปัจจุบันที่นิยมการรับรู้ข้อมูลโดยใช้ประกอบและหลีกเลี่ยงการใช้เวลาในการอ่านบทความวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหามากจนเกินไป

การถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ (Introduction of Virtual Narrative in Science) จึงเป็นแนวทางในการสื่อสารที่น่าสนใจและนิยมนำมาใช้ในการสนับสนุนการถ่ายทอดเรื่องราวในปัจจุบัน อาทิ ภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่น ภาพยนตร์ ภาพวาด รวมถึงจิตรกรรมฝาผนัง สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องรวมถึงการนำการ์ตูนมาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

อพวช. ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครูอาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่สนใจแนวทางในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์โดยใช้ภาพประกอบนี้ และยังเปิดโอกาสให้สมาชิกครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่นให้กับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพประกอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
  2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในอนาคต
  3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ

วันที่จัดอบรม

  1. วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 (สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มครอบครัว)
  2. วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)

สถานที่

ห้องประชุมแอมเบอร์ 2

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซอย นันทนา 4. บ้านสองห้อง 11000

วิธีการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองและลงมือปฏิบัติ ในการพัฒนาเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจและเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องรวมถึงจัดทำการ์ตูนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น โดยมีการบรรยายจากวิทยากรเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยตลอดการอบรม

วิทยากร

  1. Dyah Ratna Permatasari ตำแหน่ง Chief Executive Officer ของสถาบัน DoctoRabbit Science Inc มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อสารวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อต่างๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำภาพการ์ตูนมาใช้เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
  2. Annisa Dyah Lazuardini ตำแหน่ง Research & Publication Officer ของสถาบัน Sekolabilitas จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Narrative Environments จาก University of the Arts London และมีประสบการณ์การพัฒนาการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจง่าย และถูกต้องตรงประเด็น
# Title Hits Download
  กำหนดการวันที่ 19 สิงหาคม 2561 149 Download  Preview 
  กำหนดการวันที่ 20 สิงหาคม 2561 141 Download  Preview 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 98 Download 
  ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 19 สิงหาคม 2561 145 Download  Preview 
  ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 20 สิงหาคม 2561 108 Download  Preview