อพวช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

อพวช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

22-04-2023
1

20 เมษายน 2566 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอพ. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล” ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 50 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ณ ห้องนนทรบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

0102