NSM ให้การต้อนรับ คณะพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

NSM ให้การต้อนรับ คณะพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

24-06-2024
io0125

23 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คุณนัฐรดา มิตรปวงชน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ หัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการ พร้อมคณะ และศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ การบริหารจัดการคลังตัวอย่างอ้างอิงของ NSM พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านวิชาการ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี