องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกระดับความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจาก UNESCO ร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและติดตามการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs)พร้อมกันนี้ อพวช. ยังเปิดให้ชมความก้าวหน้าการสร้างพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ณ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ที่จะเปิดให้บริการในปี 2562 นี้

IMG 4158 800x533
ปทุมธานี / 30 มกราคม 2562 --- ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. ได้ปฎิบัติภารกิจในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม ให้กับสังคมไทยมาตลอดระยะเวลา 24 ปี ดังนั้น การสร้างความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ โดยการสร้างรากฐานที่สำคัญคือการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ อันเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

IMG 4414 2600x1733 800x533
          อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์คำเชิญชวนขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้ทุกประเทศร่วมมือในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเป้าหมายที่ 17 “Partnerships for the Goals” นั่นคือการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หากพิจารณาให้ดีแล้ว จะพบว่าทุกเป้าหมายมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำพาให้เราบรรลุเป้าหมายได้นั้น นอกจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว ยังต้องให้สำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์คือ วัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรักในการแสวงหาความรู้ มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น และใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลอีกด้วย

IMG 4578 2600x1733 800x533

           ในโอกาสนี้ อพวช. ยังเปิดให้ภาคีเครือข่ายได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและ ของโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศวิทยา และการอยู่ร่วมกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพิพิธภัณฑ์พระราม 9 แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ OUR HOME อธิบายการก่อกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะและโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเกิดเป็นมนุษย์ OUR LIFE แสดงให้เห็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยการถ่ายทอดผ่านทางดีเอ็นเอสู่ลูกหลาน และ OUR KING นำเสนอหลักการคิดวิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายใต้หัวข้อ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดย อพวช. จะพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้ ติดตามความคืบหน้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2019 www.nsm.or.th และ Facebook : NSMThailand

 

IMG50702600x1733

IMG47702600x1733

IMG47322600x1733

IMG46372600x1733

IMG45782600x1733

IMG4489012600x1463

IMG4465012600x1462

IMG4458012600x1463

IMG44422600x1733

IMG44142600x1733

IMG4399012600x1463

IMG43752600x1733

IMG4346012600x1463

IMG43322600x1733

IMG4308012600x1463

IMG43022600x1733

IMG4271012600x1463

IMG42572600x1733

IMG4222012600x1463

IMG42352600x1462