กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออม ให้ลูกจ้าง อพวช. ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 ได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออม ให้ลูกจ้าง อพวช. ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 ได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ

09-12-2021
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออม ให้ลูกจ้าง อพวช. ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 ได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออม ให้ลูกจ้าง อพวช. ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 ได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ ผ่านการสมัครสมาชิกการออมกับ กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เพื่อชีวิตในยามเกษียณ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างระบบการออมที่เข้มแข็งเพื่อสร้างเสถียรภาพทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบยังมีปริมาณการออมเพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก กอช. จึงเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 ได้มีโอกาสรับบำนาญจากรัฐ โดยการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ขั้นต่ำแค่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ ซึ่งโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตราดังกล่าวข้างต้น มาสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ตระหนักถึงการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี เป็นรายเดือน ให้ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญสามารถมีบำนาญได้เช่นเดียวกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน โดยรัฐบาลจะสมทบเงินในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุให้ทุกคนที่มีสิทธิในการออม ได้มีเงินบำนาญไว้ใช้ยามชรา กอช. จึงได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อให้ลูกจ้าง อพวช. ได้รับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีวินัยทางการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกจ้างในเรื่องของการออมที่จะให้ลูกจ้างใน อพวช. ทั้งหมดได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ

          “ทาง กอช. ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการออม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมให้กับลูกจ้างของ อพวช. ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศ เพื่อให้มีเงินสามารถพึ่งพาตนเองได้ในวัยชราภาพจากหลักประกันด้านบำนาญที่มั่นคงของรัฐ”

299A20121

          ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการออมให้กับประชาชนคนไทย โดย อพวช. ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) แก่บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินในการสร้างหลักประกันด้านบำนาญในอนาคตให้กับลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช. ต่อไป

          นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือ ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. กรุงไทย และออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 แห่ง เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000”